Zgodnie z art. 13 ust. 1-2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej w skrócie RODO. Właściciel Z.P.U.H. Kormar Barbara Korczyk informuje co następuje:

Administratorem danych osobowych, które zostały pozyskane w wyniku kontaktów biznesowych, korespondencji elektronicznej jest Z.P.U.H. KORMAR z siedzibą ul .Chopina 2 43-600 Jaworzno o numerze NIP 632-000-36-35.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:

  1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
  2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z P.U.H.KORMAR
  3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Z.P.U.H. KORMAR np. wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, rozliczeń finansowych
  4. w celu założenia i administrowania Państwa konta zintegrowanego z systemami informatycznymi, księgowymi
  5. w celu rozpatrywania reklamacji
  6. w celach marketingowych, odpowiedzi na zapytanie ofertowe – wyrażenie zgody Użytkownika – podstawa prawna przetwarzania danych zgoda (art.6 ust.1 lit b RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i realizacji złożonego zamówienia, wystawienia faktury.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówień, przez okres istnienia obowiązku księgowego i prawnego oraz w celu dochodzenia ewentualnych  roszczeń.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu.

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.